Tag Archives: DET

Hãng tàu có thu DEM/DET hàng LCL không? Hàng consol có phải trả DEM/DET?

CÓ THU DEM DET HÀNG LCL HAY KHÔNG

Phí DEM và DET liên quan đến container và thường được thu theo mỗi đầu container. Vậy có khi nào hàng LCL cũng thu DEM, DET như FCL hay không? Vì xét về bản chất, tất cả hàng LCL cuối cùng cũng được đóng vào container dưới dạng FCL trước khi chất lên tàu tại […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.