Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  • Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Thời gian ban hành: 09/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
  • Mô tả : Số/Ký hiệu: 05/2019/TT-BTTT/

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

  • Thủ tướng Chính phủ
  • Thời gian ban hành: July 9th, 2019
  • Ngày có hiệu lực: September 1st, 2019
  • Mô tả : NO: 23/2019/QĐ-TTg