Unpacking

Unpacking (Dỡ hàng) là việc dỡ bỏ hàng hóa ra khỏi một CTU. Việc dỡ hàng chỉ được thực hiện sau khi CNEE được carrier giải phóng hàng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.