Dimensions of Ship

Kích thước của tàu (Dimensions of Ship) gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau

  1. Chiều dài toàn bộ của tàu (Length Overall)
  2. Chiều rộng của tàu (Breadth Extreme)
  3. Mớn nước của tàu – (Draught)
  4. Trọng lượng của tàu (Displacement)
  5. Trọng tải của tàu – (Deadweigh Tonnage – DWT)
  6. Dung tích đăng ký của tàu – (Register Tonnage)
  7. Dung tích chứa hàng của tàu (Cargo Space)
  8. Hệ số xếp hàng của tàu (Stowage Factor)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.