Các trường hợp hủy tờ khai hải quan và hướng dẫn hủy tờ khai trên dịch vụ công

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT – BTC

 1. Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan, phải hủy trong các trường hợp sau đây:
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất
 • Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra
 • Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.
 1. Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản
 2. Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy
 3. Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa
 • Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TTBTC, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.…”
 1. Các chỉ tiêu thông tin khai sai phải hủy tờ khai
 Tờ khai nhập khẩu  Tờ khai xuất khẩu
 1. Mã loại hình  1. Mã loại hình
 2. Mã phân loại hàng hóa  2. Mã phân loại hàng hóa
 3. Mã hiệu phương thức vận chuyển (trừ trường hợp quy định tại khoản điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư 39/2018 TT-BTC)  3. Mã hiệu phương thức vận chuyển
 4. Cơ quan Hải quan  4. Cơ quan Hải quan
 5. Mã người nhập khẩu  5. Mã người xuất khẩu
 6. Mã đại lý hải quan  6. Mã đại lý hải quan

 

 1. Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung, phải hủy tờ khai
 1. Mã loại hình  12. Ngày hàng đến
 2. Mã phân loại hàng hóa  13. Địa điểm dỡ hàng
 3. Mã hiệu phương thức vận chuyển  14. Địa điểm xếp hàng
 4. Cơ quan Hải quan  15. Số lượng container
 5. Mã người nhập khẩu  16. Phân loại hình thức hóa đơn
 6. Mã người xuất khẩu  17. Số tiếp nhận hóa đơn điện tử
 7. Mã đại lý hải quan  18. Mã lý do đề nghị BP
 8. Số vận đơn  19. Mã ngân hàng bảo lãnh
 9. Số lượng  20. Năm phát hành bảo lãnh
 10. Tổng trọng lượng hàng (Gross)  21. Ký hiệu chứng từ bảo lãnh
 11. Phương tiện vận chuyển  22. Số chứng từ bảo lãnh


Hướng dãn hủy tờ khai Hải quan trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Để hủy tờ khai hải quan, bạn phải thao tác hủy tờ khai trên hệ thống hải quan tại địa chỉ: Pus.customs.gov.vn

 • Đăng nhập hệ thống Dịch vụ công tại customs.gov.vn , màn hình sẽ hiển thị 2 nút: Nộp hồ sơ mới và Danh sách hồ sơ cũ.
 • Bấm chọn Nộp hồ sơ mới. Hệ thống hiển thị danh sách thủ tục Dịch vụ công trực tuyến
 • Chọn thủ tục Hủy tờ khai và bấm nút Nộp hồ sơ. Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin hồ sơ, doanh nghiệp điền thông tin sau:
 • Chọn cơ quan xử lý hồ sơ
 • Nhập đầy đủ đủ thông tin người nộp hồ sơ
 • Nhập số hiệu tờ khai cần hủy (Mã tờ khai bao gồm 12 số và các mã tờ khai sẽ ngăn cách nhau bằng dấu ‘”,”)
 • Đính kèm các file thành phần hồ sơ
 • Nhập ý kiến/yêu cầu đối với cơ quan hải quan (nếu có)

*Lưu ý: các nội dung có dấu (*) là bắt buộc phải nhập thông tin

 • Nhập 1 đoạn mã xác nhận để tránh spam bot
 • Kiểm tra kỹ thông tin hồ sơ trước khi gửi
 • Bấm nút Nộp hồ sơ/Lưu hồ sơ
 • Sau khi Nộp hồ sơ thì có thể in Phiếu tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
 • Nộp công văn ở hải quan theo Thông tư 39/2018/TT – BTC

Như vậy doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện Hủy tờ khai hải quan trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Bạn thấy kiến thức chia sẻ từ chúng tôi hữu ích? Hay like và follow fanpage của Nguyên Đăng để nhận được thêm nhiều những kiến thức XNK mới nữa nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.