Recontamination

Recontamination (tái nhiễm): Kết quả của việc sinh vật gây hại và các sinh vật sống khác (bao gồm tổ, trứng, bao trứng và các bộ phận cơ thể của chúng) được tìm thấy trong hoặc trên một Clean CTU
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.