Clean CTU

Là một CTU không có

  • Bất kỳ dư lượng hàng hóa nào của chuyến hàng trước đó
  • Bất kỳ công cụ chằng, neo, giữ hàng hóa nào được sử dụng từ các chuyến hàng trước còn sót lại
  • Bất kỳ dấu, biển hiệu hoặc kí hiệu liên quan đến các chuyến hàng trước đó;
  • Bất kỳ mảnh vụn, rác (chất thải) nào tích tụ
  • Sinh vật gây hại, các sinh vật sống hoặc chết khác, bao gồm bất kỳ bộ phận nào, giao tử, hạt, trứng hoặc mầm của các loài đó có thể tồn tại và sinh sản sau đó; đất; chất hữu cơ;
  • Tất cả các bộ phận khác bị ô nhiễm, xâm nhập và các loài ngoại lai xâm hại có thể được phát hiện khi kiểm tra bằng mắt thường.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.