Overpack

Overpack (thùng chứa bên ngoài/ lớp phủ bên ngoài/ lớp bọc bên ngoài) là một lớp xung quanh hàng hóa tạo ra bởi shipper để chứa một hoặc nhiều kiện hàng nhỏ hơn và tạo thành một đơn vị để thuận tiện cho việc xử lý và xếp dỡ trong quá trình vận chuyển.

Ví dụ về overpack là một số kiện hàng:

  • Được đặt hoặc xếp chồng lên load board (như pallet) và được cố định bằng cách đóng đai, quấn co, quấn căng hoặc các phương tiện thích hợp khác; hoặc
  • Đặt trong bao bì bảo vệ bên ngoài như hộp hoặc thùng.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.