Freight forwarder

Freight forwarder hày nhà giao nhận vận tải. là bên tổ chức vận chuyển hàng hóa cho cá nhân hoặc công ty khác và cũng có thể đóng vai trò là người vận chuyển (Carrier).

Khi Freight forwarder không đóng vai trò là carrier, thì người đó chỉ đóng vai trò là đại lý (Agent), hay nói cách khác là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba (third-party logistics – 3PL), người gửi các chuyến hàng thông qua các carrier (booking hoặc sắp xếp space cho các chuyến hàng này).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.