Crypto climate in the CTU

Crypto climate in the CTU: Trạng thái độ ẩm tương đối của không khí trong CTU kín, phụ thuộc vào hàm lượng nước của hàng hóa hoặc vật liệu trong CTU và vào nhiệt độ môi trường.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.