Contamination

Contamination: Các dạng động vật, côn trùng hoặc nhuyễn thể khác có thể nhìn thấy được (sống hoặc chết, trong bất kỳ giai đoạn vòng đời nào, kể cả vỏ hoặc bè trứng),

hoặc bất kỳ vật chất hữu cơ nào có nguồn gốc động vật (bao gồm máu, xương, lông, thịt, chất tiết, chất bài tiết); thực vật hoặc sản phẩm thực vật sống được hoặc không sống được (bao gồm quả, hạt, lá, cành, rễ, vỏ cây);

hoặc vật liệu hữu cơ khác, kể cả nấm; hoặc đất, hoặc nước; trong đó những sản phẩm đó không phải là hàng hóa được kê khai trong CTU.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.