Blank sailing

Lịch trình ra khơi của mỗi tuyến đều có danh sách tất cả các tàu hoạt động trong tuyến đó, số chuyến đi của nó cho mỗi ghé cảng, ETA và ETD và các cảng ghé thăm với độ chính xác khá cao
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nguyên nhân có thể do tự nhiên hoặc con người gây ra, ảnh hưởng tới hành trình bình thường của tàu khiến các nhà điều hành tuyến có thể quyết định hủy bỏ việc ghé cảng của tàu tại một cảng nhất định, khu vực nhất định, hoặc toàn bộ chặng
Khi điều đó xảy ra, cảng / khu vực / toàn bộ tuyến đó sẽ có “Blank sailing
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.