Water content of cargo

Water content of cargo (hàm lượng nước của hàng hóa) là lượng nước và hơi nước tiềm ẩn trong hàng hóa hoặc vật liên quan, thường được tính toán dưới dạng phần trăm khối lượng ướt của hàng hóa (wet mass of cargo).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.