Voyage Chartering

Voyage Chartering (thuê tàu chuyến) là hình thức thuê tàu mà trong đó chủ tàu được chủ hàng thuê toàn bộ con tàu để vận chuyển hàng hóa từ một hoặc nhiều cảng xếp đến một hoặc nhiều cảng dỡ theo yêu cầu của chủ hàng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.