VNACCS/VCIS

Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia

Đây là hệ thống tổng hợp gồm 02 hệ thống nhỏ:

 1. Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS)
 2. Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (gọi tắt là Hệ thống VCIS).

Hệ thống VNACCS/VCIS gồm các phần mềm chủ yếu:

 • Khai báo điện tử (e-Declaration)
 • Manifest điện tử (e-Manifest)
 • Hóa đơn điện tử (e-Invoice)
 • Thanh toán điện tử (e-Payment)
 • C/O điện tử (e-C/O)
 • Phân luồng (selectivity)
 • Quản lý hồ sơ rủi ro/tiêu chí rủi ro
 • Quản lý doanh nghiệp XNK
 • Thông quan và giải phóng hàng
 • Giám sát và kiểm soát.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.