Vessel sharing agreement

Vessel sharing agreement (Bản thỏa thuận chia phần tàu chạy chung lịch trình): Khi 2 hãng vận tải kinh doanh chuyên chở có chung 1 lịch trình (Common schedule), 2 bên sẽ ký thỏa thuận phân chia số tàu mỗi bên tham gia vận chuyển nhằm tránh sự dư thừa trọng tải có thể đưa đến sự cạnh tranh gay gắt.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.