Transport Right

Transport Right hay Quyền vận tải là việc bên có trách nhiệm thanh toán trực tiếp cước phí vận tải có trách nhiệm tổ chức chuyên chở hàng hóa.

Khi người mua giành được quyền vận tải thì người mua sẽ phải chi trả cho người bán giá cả hàng hóa tại nơi người bán, còn cước phí vận tải người mua sẽ trả cho người chuyên chở đồng thời thực hiện việc tổ chức chuyển chở từ nước người bán về nước mình.

Còn khi người bán giành được quyền vận tải thì người mua sẽ phải trả cho người bán giá hàng hóa bao gồm cả cước phí vận tải và khi đó người bán phải chịu trách nhiệm tổ chức chuyên chở hàng hóa đến địa điểm giao hàng thuộc lãnh thổ của nước người mua.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.