Time Sheet or Layday Statement

Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ hàng 

Là bảng tính thời gian sử dụng vào việc bốc hoặc dỡ hàng để tính thưởng phạt, trong đó có chữ ký xác nhận của thuyền trưởng và người thuê tàu hay đại diện của họ. Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc /dỡ là cơ sở để tính thưởng phạt bốc /dỡ theo quy định của hợp đồng.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.