The International Convention for Reunification of Cerain Rules relating to Bills of Lading

Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển ký két tại Brussels ngày 25.8.1924 (The International Convention for Reunification of Cerain Rules relating to Bills of Lading, dated Brussels August 25,1924), gọi tắt là công ước Brussels 1924.

Công ước này còn được gọi là Quy tắc Hague (Hague Rules) đã có hiệu lực từ năm 1931, đến nay đã gần 90 nước tham gia .

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.