SOLAS

SOLAS: Công ước quốc tế về an toàn cuộc sống trên biển (SOLAS) là một hiệp ước hàng hải quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu trong việc xây dựng, trang bị và vận hành tàu buôn. Công ước yêu cầu các quốc gia cờ ký để đảm bảo rằng các tàu được gắn cờ của họ tuân thủ ít nhất các tiêu chuẩn này.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.