Response Boat

Response Boat (Thuyền phản ứng): là một thuyền tiện ích dài 45 feet được sử dụng bởi Cảnh sát biển Hoa Kỳ. Nó là sự thay thế cho đội tàu thuyền tiện ích 41 foot đã nghỉ hưu của Cảnh sát biển, đã được Cảnh sát biển sử dụng từ những năm 1970.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.