Pro-forma charter

Pro-forma charter (Bản dự thảo hợp đồng thuê tàu): 

Dự thảo hợp đồng là văn bản có đầy đủ các điều khoản của một hợp đồng giữa chủ tàu, người vận chuyển và người thuê tàu, người thuê vận chuyển nhưng chưa được ký. Vì vậy, văn bản đó chưa phải là một hợp đồng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.