Partial Loss

Tổn thất bộ phận – Partial Loss là loại tổn thất trong bảo hiểm vận tải quốc tế là những thiệt hại, hư hỏng của hàng hóa được bảo hiểm do rủi ro gây ra.

Tổn thất bộ phận là việc tổn thất một phần hàng hoặc hàng được bảo hiểm bị giảm giá trị thực tế. Nhiệm vụ xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất của hàng hóa được giao cho giám định viên hàng hóa

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.