Package

Package (Gói/kiện hàng): Sản phẩm hoàn chỉnh của hoạt động đóng gói, bao gồm bao bì, các dây chằng (nếu có) và hàng hóa được nó bao bọc chuẩn bị để vận chuyển;
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.