Net Register Tonage

Dung tích đăng ký tịnh (Dung tích đăng ký thực dụng) – (Net Register Tonage – NRT) là dung tích các khoảng trống dùng để chứa hàng trên tàu.

Dung tích đăng ký tịnh của tàu bằng dùng tích đăng ký toàn phần trừ đi dung tích các phòng ăn, ở, giải trí của thuyền trưởng và thuyền viên, dung tích buồng máy và buồng hoa tiêu.

Dung tích đăng ký tịnh của tàu thường dùng để tính phí qua kênh, qua cảng, phí hoa tiêu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.