Mould growth threshold

Mould growth threshold (ngưỡng phát triển nấm mốc): Độ ẩm tương đối từ 75% trở lên sẽ làm tăng nguy cơ phát triển nấm mốc trên các loại hàng hóa, vật liệu có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, dệt may, da, gỗ,… hoặc phi hữu cơ như đồ gốm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.