Logistics Control System

Logistics Control System hay Hệ thống kiểm soát Logistics là các hệ thống kiểm soát liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu và tiêu chuẩn cho hiệu suất, đo lường.

Hệ thống kiểm soát Logistics đưa ra những giả định có thể xảy ra để lập kế hoạch đáp ứng và làm cơ sở cho các quyết định trong tương lai.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.