Load Line

Mớn nước còn thay đổi theo mùa và vùng biển mà tàu đi qua. Về mùa hè và ở vùng nước ngọt mớn nước của tàu lớn hơn. Vì vậy căn cứ vào mớn nước của tàu, mùa và vùng biển mà tàu đi qua, người ta kẻ lên thành tàu các vạch gọi là vạch xếp hàng (Load Line) để căn cứ vào đó mà xếp hàng nhằm đảm bảo an toàn cho tàu. Vạch xếp hàng còn gọi là vạch Plimsoll (Plimsoll Mark) được kẻ lên thành tàu như sau

Load Line

 

 

  • TF – Tropical Fresh water load line: Vạch xếp hàng ở vùng nước ngọt nhiệt đới.
  • F – Fresh water load line: Vạch xếp hàng ở vùng nước ngọt.
  • T – Tropical load line : Vạch xếp hàng ở vùng nhiệt đới.
  • S – Summer load line : Vạch xếp hàng về mùa hè.
  • W- Winter load line : Vạch xếp hàng về mùa đông.
  • WNA – Winter North Atlantic load line: Vạch xếp hàng ở vùng Bắc Đại Tây Dương về mùa đông.

Các vạch xếp hàng S, W, WNA và T là mớn nước tối đa ở vùng nước mặn. Điều cần ghi nhớ ở đây là khi tàu đi từ vùng biển này sang vùng biển khác có các vạch xếp hàng khác nhau thì tàu phải được xếp như thế nào đó để khi tàu đi qua các vùng biển có liên quan mớn nước của nó không lớn hơn mớn nước tối đa ở vùng biển khác đó.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.