Liquefied Petroleum Gas – LPG Carrier

Tàu chở dầu khí hoá lỏng (Liquefied Petroleum Gas – LPG Carrier). Dầu khí hoá lỏng là một hỗn hợp gồm khí propane và butane mà trong vài năm gầy đây đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Các tàu chở LPG không cần có cấu trúc phức tạp như tàu LNG vì dầu khí có thể hoá lỏng ở nhiệt độ 0ºC.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.