Limit of Liability

Limit of Liability hay Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở là mức bồi thường của người chuyên chở đối với một đơn vị hàng hoá khi hàng hoá bị tổn thất mà giá trị hàng hoá đó không được kê khai vào vận đơn hay chứng từ vận đơn.

Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở đường biển khác nhau theo từng qui tắc.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.