Inbound Logistics

Inbound Logistics (Logistics đầu vào) bao gồm những hoạt động tiếp nhận và lưu trữ nguyên liệu, hàng hóa đầu vào từ nhà cung cấp đến doanh nghiệp. Đảm bảo các yếu tố đầu vào được cung ứng một cách có giá trị hợp lý nhất, thời gian và chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất hàng hóa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.