Hygroscopicity of cargo

Hygroscopicity of cargo (Tính hút ẩm của hàng hóa) là tính chất của hàng hóa hoặc vật liệu nhất định để hấp thụ hơi nước (adsorption) hoặc thải ra hơi nước (desorption) tùy thuộc vào độ ẩm tương đối của không khí xung quanh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.