Heavy Displacement

Trọng lượng tàu khi chở hàng hay trọng lượng nặng của tàu (Heavy Displacement) là bằng trọng lượng tàu không hàng cộng với trọng lượng của dầu, mỡ, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, đồ dự trữ khác, vật liệu chèn lót… và trọng lượng hàng hoá thương mại mà tàu chở được ở mớn nước tối đa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.