Exclusive distributor

Nhà phân phối độc quyền (Exclusive distributor) là nhà phân phối duy nhất được ủy quyền bán một loại sản phẩm cụ thể trong một vùng lãnh thổ nhất định

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.