Electronic Customs

Electronic Customs – Hải quan điện tử là việc người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, trong đó việc khai báo và gửi hồ sơ của người khai hải quan và việc tiếp nhận, đăng kí hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lí dữ liệu điện tử của hải quan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.