Door to Door

« Back to Glossary Index

Door-Door: Từ kho đến kho là phương thức vận chuyển từ kho người bán đễn kho người nhận và thường kết hợp nhiều phương thức vận tải.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now