DDP

Điều kiện giao hàng DDP (Delivery Duty Paid) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc giao hàng hóa mà người bán chịu trách nhiệm cao nhất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.