DAP

« Back to Glossary Index

Điều kiện giao hàng DAP (Delivery At Place) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc giao hàng mà người bán phải giao hàng đến một địa điểm được đặt tên bởi người mua, thường là cơ sở của người mua.

« Quay lại danh sách thuật ngữ
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Call Now