DAP

Điều kiện giao hàng DAP (Delivery At Place) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc giao hàng mà người bán phải giao hàng đến một địa điểm được đặt tên bởi người mua, thường là cơ sở của người mua.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.