Customs

CustomsHải quan là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Luật hải quan và thu thuế hải quan và thuế khác. Đồng thời cũng chịu trách nhiệm thi hành các luật lệ khác có liên quan đến việc nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển hay lưu kho hàng hóa.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.