Clean Bill of Lading

Clean Bill of Lading (Clean B/L) hay vận đơn hoàn hảo hoặc vận đơn sạch là loại vận đơn có ghi chú của người vận chuyển rằng hàng hóa khi nhận vận chuyển trong tình trạng tốt, không hỏng hay mất mát gì

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.