Basis of Liability

Basis of Liability hay Cơ sở trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa là trách nhiệm của người chuyên chở về mất mát, hư hỏng của hàng hoá.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.