ADR

ADR là tên viết tắt của tiêu đề tiếng Pháp của hiệp ước Châu Âu về vận chuyển quốc tế các chất độc hại trên đường

Tên chính thức: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.