ADN

ADN là một hiệp định của Châu Âu về việc vận chuyển quốc tế hàng hóa nguy hiểm qua đường thủy nội địa.

Tên chính thức (tiếng Pháp) là: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.

Tạm dịch: Hiệp định châu Âu liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường thủy nội địa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.