ADHOC

ADHOC (Giá cho lần đầu hợp tác), thường là các mức giá không chuẩn, được cung cấp như một mức giá trong thời gian đặc biệt cho lần đầu tiên hợp tác của doanh nghiệp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.