WMS

WMS (Warehouse Management System): Hệ thống quản lý kho hàng là một hệ thống giúp theo dõi mức tồn kho, đơn đặt hàng, bán hàng và giao hàng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.