Twenty feet equivalent unit

Twenty feet equivalent unit (TEU ) hay đơn vị tương đương 20 feet là đơn vị đo sức chứa hàng hóa tương đương một container 20′ tiêu chuẩn. Đơn vị này thường được dùng để mô tả năng lực vận chuyển của một con tàu hoặc khả năng chứa/ xử lý hàng hóa của một container Terminal

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.