Transportation Cost

Transportation Cost (Cước phí vận tải hay phí vận chuyển hàng hóa) là các chi phí liên quan đến việc vận tải hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác. Cước phí vận tải có thể được trả bởi bên mua hoặc bên bán tùy theo sự thỏa thuận.

Cước phí vận chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện địa lí, cơ sở hạ tầng, cách thức vận chuyển

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.