Paramount clause

Paramount clause (Điều khoản cơ bản): là điều khoản trong vận đơn hoặc hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party) quy định rằng hợp đồng vận chuyển hàng hóa sẽ do quy tắc Hague và quy tắc Hague- Visby … điều chỉnh hoặc sẽ do luật của nước có quyền tài phán (nêu trong hợp đồng) và được xây dựng theo những quy tắc nói trên.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.