Liner Conference

Các chủ tàu chợ thường cùng nhau thành lập các công hội gọi là: Công Hội Tàu Chợ (Liner Conference) hoặc Công Hội cước phí (Freight Conference) để khống chế thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Các công ty thuộc Công hội gọi là Conference Lines.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.