Invasive alien species

Invasive alien species (Các loài ngoại lai xâm lấn) là các sinh vật không phải loài bản địa mà sự du nhập và/hoặc lây lan của chúng đe dọa sự đa dạng sinh học của quốc gia nhạp khẩu.

“Loài ngoại lai” dùng để chỉ một loài, phụ loài hoặc đơn vị phân loại thấp hơn, được đưa ra bên ngoài vùng phân bố tự nhiên trong quá khứ hoặc hiện tại của chúng; bao gồm bất kỳ bộ phận nào: giao tử, hạt, trứng hoặc mầm có thể tồn tại và sinh sản sau đó. Loài ngoại lai có thể bao gồm các loài gây hại và dịch hại khác không có nguồn gốc bản địa.

Các loài ngoại lai xâm lấn có thể được mang trong và trên nhiều loại chất nền, cả hữu cơ và vô cơ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.